main content

شهاب تیام

شهاب تیام یکی از خوانندگان ایرانی ساکن آمریکا بوده و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا است

post area